Kurzy

SEMESTR    PODZIM 2018:                                     

Zahajujeme 17.9.2018.

Začátky vždy v 16:00, v 17:30 nebo v 19:00 hod., popř. dle dohody.

KURZ SENIOR  55+ vždy dopoledne v 8:00, 9:45, ve 12:00 nebo ve 13:45.  

Do kurzů se dá nastoupit kdykoli!                                

 

!!!!!!!!! Nabíráme věčné začátečníky do pondělního kurzu – začátek v 17:30!!!!!!

!!!!!!!!! Přivítáme seniory v kurzu mírně pokročilých ve středu v 10 hod. !!!!!!!!!!

                             

         Kurzy/Konverzace:  1 × 90 mintýdně

  • 15 týdnů za semestr (15 výukových hodin po 90 minutách)
  • maximální počet studujících ve skupině: 5
  • cena za semestr: 3 290 Kč (3 120 s 5% slevou v navazujících kurzech)
  • doporučená úroveň pro konverzační kurzy: Intermediate a výše

         Kurz Senior:   1 × 90 mintýdně

  • 15 týdnů za semestr (15 výukových hodin po 90 minutách)
  • platí pro držitele Seniorpasu nebo příjemce starobního důchodu pro kurzy označené Senior
  • cena za semestr: 1 990 Kč (40% sleva oproti ostatním jazykovým kurzům)
  • doporučená úroveň: začátečníci nebo mírně pokročilí (nebo dle dohody)

 

• Studující pokračující v navazujících kurzech mají slevu 5 %.

• Slevy se nesčítají.

• Filozofií naší jazykové školy je poskytnout našim studujícím kvalitní výuku za nejnižší možnou cenu, která pokryje pouze práci lektora a náklady na pronájem učebny. Veškeré další náklady velkých jazykových škol, např. na reklamu, tak odpadají. S méně studujícími je lepší domluva, časy výuky se tak dají snáze přizpůsobit Vašim potřebám.

• Pokud si nejste jisti úrovní své angličtiny, domluvte si osobní konzultaci (samozřejmě zdarma), na které spolu projdeme rozřazovací test.

• Přidáváme: – kurzy obchodní angličtiny (podle New English File Business)                           – angličtina pro inženýry (Cambridge English for Engineering                                                                    + Prof. English in Use Engineering)

ZAČÁTEČNÍCI  (starter/beginner):

Nulová znalost angličtiny. Studující se učí základní slovní zásobu a mluvnici, seznamuje se s anglickou výslovností. Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.).

Během kurzu zvládnete tuto mluvnici:

– verb ‚to be‘                                                                                                           – present simple (affirmative, interrogative, negative)                                      – there is, there are                                                                                                – possessive ‚s‘

VĚČNÍ  ZAČÁTEČNÍCI (elementary  – A1):

Studující již ovládá základní slovní zásobu a mluvnici, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícímu se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně). Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.) Dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.

Během kurzu zvládnete tuto mluvnici:

 – can                                                                                                                        – past of verb ‚to be‘                                                                                              – past simple (affirmative, interrogative, negative)                                           – present continuous (all forms)                                                                           – going to and present continuous for future                                                     – comparatives and superlatives                                                                         – some, any

MÍRNĚ POKROČILÍ (pre-intermediate – A2):

Studující rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání, a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.                                – zkoušky např.: KET (Key English Test)

Během kurzu zvládnete tuto mluvnici:

 – past continuous (all forms)                                                                                 – present perfect simple (all forms and uses)                                                     – for, since, ago                                                                                                       – articles                                                                                                                 – quantifiers                                                                                                             – first conditional                                                                                                   – should, may, might                                                                                               – will and going to futures                                                                                     – must, have to, mustn’t, don’t have to

STŘEDNĚ POKROČILÍ  (intermediate – B1):

Studující rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy, a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.                                                                 – zkoušky např.: PET (Preliminary English Test)

Během kurzu zvládnete tuto mluvnici:

 – present perfect continuous                                                                                – second conditional                                                                                              – passive in present and past                                                                              – past perfect                                                                                                          – make, let, allow                                                                                                    – used to, be used to                                                                                            – modals                                                                                                                  – phrasal verbs                                                                                                        – reported speech

VELMI POKROČILÍ ( upper-intermediate – B2):

Studující je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata. Bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika), rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty. Rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat. Jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčí (libovolné variace angličtiny). Dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.                                                                                                                    – zkoušky např.: ‚malá státní zkouška‘, FCE (First Certificate)

Během kurzu zvládnete tuto mluvnici:

– third conditional                                                                                                   – wishes, regrets                                                                                                   – phrasal verbs                                                                                                      – passive                                                                                                                – future perfect simple and continuous

POKROČILÍ (advanced – C1):

Studující bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, rozeznává skrytý význam textu. Mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova. Flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Jeho psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný.                             – zkoušky např.: ‚velká státní zkouška‘, CAE (Certificate in Advanced English)

Během kurzu zvládnete tuto mluvnici:                                                                       – phrasal verbs                                                                                                       – causative                                                                                                             – sentence transformation                                                                                   – complex modal verbs use

                                                       

Rozřazení do kurzů po konzultaci s vyučujícím.